Adatkezelési tájékoztató

Az UpScale IT Kft.-hez beérkező önéletrajzok kezelésére vonatkozó
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkező!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával álláspályázatának, illetve önéletrajzának megküldése révén. Kérjük, hogy mielőtt megkezdenénk az elbírálási folyamatot, ismerje meg az adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: UpScale IT Kft.
Székhelyének címe: 2440 Százhalombatta, Strand utca 5.
E-mail: jobs@upscale.hu
Honlap: www.upscale.hu

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából.

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a meghirdetett állás betöltéséig a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének b) pontja (az érintettel megkötendő munkaszerződést megelőző lépésnek minősül az álláspályázat elbírálása), illetve f) pontja (mind az adatkezelőnek, mind az érintettnek jogos érdeke az álláspályázat elbírálása) alapján jogszerű.

Amennyiben álláspályázata kedvezőtlen elbírálásban részesülne, ám az erről szóló értesítést követően azt szeretné, hogy önéletrajza, illetve álláspályázata további egy évig a rendszerünkben maradjon, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot jövőben megnyíló pozíciókkal, illetve lehetőségekkel kapcsolatosan, úgy ehhez külön nyilatkozatban szükséges hozzájárulnia. Amennyiben ehhez hozzá kíván járulni, kérjük válasz-emailben szíveskedjék az alábbi szöveget elküldeni:

„Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az Upscale IT Kft. önéletrajzomat és álláspályázatomat az elbírálási folyamat befejezésétől számított további 1 évig kezelje a részemre megküldött adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és a megadott elérhetőségeken értesítsen esetleges jövőben megnyíló álláslehetőségekről vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok megpályázásának lehetőségéről.”

„Aláírás” (az email végére a teljes nevét szíveskedjék begépelni)

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az UpScale IT Kft. a megküldött álláspályázatokban, életrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a megpályázott munkakör elbírálásáig, vagy hozzájárulás esetén további 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. Sikeres álláspályázat esetén Önre a munkaviszony kezdetétől az UpScale IT Kft. Adatkezelési Tájékoztatója Munkavállalóknak című dokumentum vonatkozik, amit személyesen átadunk Önnek a munkaszerződés aláírásával egyidejűleg.

Az adatkezelő rögzíti, hogy a beküldött önéletrajzok alapján az adatkezelő ellenőrizheti a jelentkezők közösségi oldalakon közzétett nyilvános adatait, referencia-ellenőrzés céljából felveheti a kapcsolatot a korábbi munkáltatókkal, kérhet erkölcsi bizonyítványt, továbbá a kiválasztási folyamat során a pályázóról feljegyzéseket készíthet, amelyek ugyancsak a pályázó személyes adatának minősülnek.

A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

5. Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az UpScale IT Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A UpScale IT Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

6. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az UpScale IT Kft. kiemelten gondoskodik. Az adatkezelő az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Ön mint érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló igényét e-mailben a jobs@upscale.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatályos 2019.02.01. napjától (utolsó módosítás időpontja: 2019.02.01.)